2022 ජූලි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික උද්ධමනය 66.7% ක් ..
Posted 24,August

By Uditha Navaratne

In Local News

Listen to the Article

No Audio File Selected/Uploaded

 702 views

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය (NCPI) මගින් ජූලි මාසය සඳහා සමස්ත වාර්ෂික උද්ධමනය (YoY) 66.7% ලෙස වාර්තා විය. එය ජුනි මාසයේ වාර්තා වූ 58.9% ට වඩා වැඩි වීමකි.

ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙන්නේ උද්ධමනය ඉහළ යාමට ආහාර සහ ආහාර නොවන කණ්ඩායම් දෙකෙහිම මිල ඉහළ යාම පාදක වී ඇති බවයි.

ජූලි මාසයේදී උද්ධමනය සඳහා ආහාර ද්‍රව්‍යවල දායකත්වය 39.28% ක් වූ අතර ආහාර නොවන ද්‍රව්‍යවල දායකත්වය 27.44% කි. මේ අතර, ආහාර ද්‍රව්‍ය උද්ධමනය ජුනි මාසයේදී 75.8% සිට ජූලි මාසයේදී 82.5% දක්වා ඉහළ ගියේය. ආහාර නොවන ද්‍රව්‍යවල උද්ධමනය ජුලි මාසයේදී 52.44%ක් ලෙස වාර්තා වූ අතර එය ජුනි මාසයේ 43.6% සිට වැඩිවීමකි.

ජූලි මාසයේ චලනය වන සාමාන්‍ය උද්ධමනය 25.9% ක් වූ අතර එය ජුනි මාසයේ 20.8% සිට ඉහළ ගියේය.