ශ්‍රී ලංකාව 2022 පෙබරවාරි වන විට ආනයන සඳහා සංචිත විකුණුම් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 990 ක් වය කරයි
Posted 22,March

By Uditha Navaratne

In Local News

Listen to the Article

No Audio File Selected/Uploaded

 280 views

ශ්‍රී ලංකාව 2021 ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට ආනයන සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 990 ක සංචිත වැය කර ඇති අතර, 2022 පෙබරවාරි මාසයේදී ආනයන මැදිහත්වීම් අඩු වුවද, නිල දත්ත පෙන්වා දෙන්නේ ඉතිරි සංචිත ශීඝ්‍රයෙන් පිරිහීමට හේතු වී ඇති බවයි.

ප්‍රතිපත්තිමය අනුපාතයක් බලාත්මක කිරීම සඳහා මැදිහත්වීම් සිදු කර මුදල් මුද්‍රණය කිරීම නිසා 2022 අවසාන කාර්තුවේ ආනයන ඉහළ ගියේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ශුද්ධ මැදිහත්වීම් 2022 පෙබරවාරි මාසයේදී ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 23 දක්වා අඩු වී ඇති අතර, ඩොලර් මිලියන 185.34ක් විකුණා ඩොලර් මිලියන 162.34ක් යටත් වීමේ අවශ්‍යතාවයක් හරහා මිලදී ගෙන ඇති බව රාජ්‍ය ණය කාර්යාලයේ දත්ත පෙන්වා දෙයි.

මැදිහත්වීම් ආරම්භ වූ ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට ආනයනය සඳහා ලබා දී ඇති ශුද්ධ සංචිතය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 990 ක් විය.

පීඩනය යටතේ තිබියදීත්, මහ බැංකුව යටත් වීමේ අවශ්‍යතාවයක් යටතේ ඩොලර් මිලදී ගනිමින් සිටී.

මාර්තු මාසයේදී රුපියල පාවී ගියේද මෙවැනි පසුබිමකය.

යම් ප්‍රවාහයක් මැදිහත්වීම් සහ ප්‍රතිපත්ති අනුපාත පවත්වා ගැනීම සඳහා මුදල් මුද්‍රණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය අවසන් කරයි.

 කෙසේ වෙතත් පාවෙන පාලන තන්ත්‍රයක් ස්ථාපිත වීමට යටත් වීමේ අවශ්‍යතාවය බාධාවක් බව විශ්ලේෂකයින් අනතුරු අඟවා ඇත.