ලුමිනෙක්ස් ලිමිටඩ් හි මුලික මහජන නිකුතුව මැයි 12 ..
Posted 6,May

By Uditha Navaratne

In Local News

Listen to the Article

No Audio File Selected/Uploaded

 195 views

Luminex Ltd හි මූලික මහජන නිකුතුව (IPO) 2022 මැයි 12 වන දින ආරම්භ වීමට නියමිතය.

සාමාන්‍ය කොටස් 31,250,000 කින් සමන්විත වන මූලික කොටස් නිකුතුව මගින් රුපියල් 8 බැගින් රුපියල් මිලියන 250 ක් රැස්කරනු ඇත. නිකුතුවෙන් පසුව සමාගමේ කොටස් 11.52% කි. මූලික කොටස් නිකුතුව හරහා රැස් කරන ලද මුදල දේශීය මෙහෙයුම් ඒකාබද්ධ කිරීම මගින් පරිමාණ කිරීම සඳහා කාරක ප්‍රාග්ධනය ලෙස වැඩි දියුණු කරනු ඇත.

නවරා කැපිටල් ලිමිටඩ් මූල්‍ය උපදේශකයින් සහ නිකුතුවේ කළමණාකරුවන් ලෙස කටයුතු කරනු ඇත.

Luminex Ltd යනු ටෙලිකොම් යටිතල පහසුකම් ඉංජිනේරු සහ විදුලි, සිවිල් සහ ජල ව්‍යාපෘති සඳහා උනන්දුවක් දක්වන වසර 35 කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති වෙළඳපල ප්‍රමුඛ ඉංජිනේරු සමාගමකි. Luminex විසින් පසුගිය වසර දහය තුළ ව්‍යාපෘති 850 කට අධික ප්‍රමාණයක් සම්පූර්ණ කර ඇති අතර ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සහ Dialog Axiata සඳහා ප්‍රමුඛතම ටෙලිකොම් OSP (පිටත බලාගාරය) ඉදිකිරීම් හවුල්කරුවෙක් වන අතර රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතන සඳහා ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකි. අද, සමාගම මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථාන අටක් සහ ව්‍යාපෘති කාර්යාල 29ක් පුරා සේවය කරන 570ක දක්ෂ අභ්‍යන්තර ශ්‍රම බලකායක් සමඟ දීප ව්‍යාප්ත පැවැත්මක් ඇත.

සමාගම 2020/2021 සඳහා රුපියල් බිලියන 2.55 ක වාර්ෂික පිරිවැටුමක් සහ බදු ගෙවීමෙන් පසු රුපියල් මිලියන 295 ක ලාභයක් වාර්තා කර ඇත. 2021/2022 මුල්‍ය වර්ෂයේ මුල් මාස නවය තුළ සමාගම රුපියල් බිලියන 2.48 ක පිරිවැටුමක් සහ රුපියල් මිලියන 453 ක බදු ගෙවීමෙන් පසු ලාභයක් වාර්තා කර ඇති අතර එමඟින් යහපත් වර්ධන වේගයක් පෙන්නුම් කරයි.

Luminex Ltd යනු මධ්‍යම මෙහෙයුම් ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ (CIDA) EM1 සහතිකය සහ DET NORSKE VERITAS (DNV) විසින් නිකුත් කරන ලද ISO 9001:2015 සහතිකය සහිත සහතික ලත් ඉදිකිරීම් සමාගමකි.