රජය සතු ආයතන පාඩු; CPC පෙරමුණ ගනී
Posted 5,September

By Uditha Navaratne

In Local News

Listen to the Article

No Audio File Selected/Uploaded

 512 views

Verité Research හි මෑත වාර්තාවලට අනුව, රාජ්‍ය සතු ව්‍යවසාය (SOEs) විසින් දරා ඇති මුළු පාඩුව රු. බිලියන 860 කි. එය 2021 තුළ SOEs විසින් දැරු වාර්ෂික පාඩුව ඉක්මවා යයි.

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව (CPC), SriLankan Airlines සහ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය (CEB) විසින් වැඩිම පාඩු විඳ දරා ඇත.

පසුගිය මාර්තු මාසයේදී ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය අවප්‍රමාණය වීම හේතුවෙන් අලාභයේ තියුණු වැඩිවීමක් සිදු වූ අතර, මාස දෙකක් ඇතුළත රුපියලේ අගයෙන් 80%ක් පමණ අහිමි විය. විදේශ ණය වලට නිරාවරණය වීමේ වැඩි මට්ටමක් ඇති CPC වැනි SOEs නරකම ලෙස පහර වැදී ඇත. 2022 පළමු මාස හතර තුළ CPC හි පාඩුව රු. බිලියන 628 ක් වන අතර, එය SOE විසින් විඳදරාගත් මුළු පාඩු වලින් 73% ක් වේ. තෙල් සංස්ථාවේ විදේශ විනිමය පාඩුව රු. බිලියන 550 ක් වන අතර එය එම අගයට වඩා 21 ගුණයකින් වැඩි ය. 2021 එම කාලය තුළ බිලියන 26 ක් වාර්තා විය.