දැනට මේ වසරේ මෙරට තුලට සංචාරක පැමිණීම්  200,000 ඉක්මවයි..
Posted 10,March

By Uditha Navaratne

In Local News

Listen to the Article

No Audio File Selected/Uploaded

 192 views

ශ්‍රී ලංකාව මේ වසරේ රුසියානුවන් ප්‍රමුඛව සංචාරකයින් 200,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කර ඇති අතර එය 2021 වසර සඳහා ලැබුණු 194,495 ද අභිබවා ගොස් ඇත.

එය කොවිඩ් වසංගතයෙන් පසුව ලැබුණු වැඩිම සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව ද වේ.

සංචාරක අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරන ලද පළාත් දත්ත වලට අනුව ජනවාරි 1 සිට මාර්තු 6 දක්වා සංචාරකයින් 200,798 ක් පැමිණ ඇත.

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ (SLTDA) තාවකාලික දත්තවලට අනුව මාර්තු මාසයේ මුල් දින හය තුළ සංචාරකයින් 21,964ක් මෙරටට පැමිණ ඇත. ශ්‍රී ලංකාවට ජනවාරි මාසයේදී සංචාරකයින් 82,327 ක් සහ පෙබරවාරි මාසයේදී 96,507 ක් වාර්තා වී ඇති අතර  එය වසර දෙකකට පසු මාසයකදී මෙරටට පැමිණි වැඩිම සංචාරකයින් සංඛ්‍යාවයි.

රුසියාව, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන සංචාරක මූලාශ්‍ර වෙළඳපොලේ 31,912 ක් සමඟින් ආධිපත්‍යය දරන අතර , මාර්තු මාසය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ඉහළම සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව ඉන්දියාව වූ අතර එය 4,395 ක් වන අතර රුසියාව 3,094 ක්, ජර්මනිය 2,240 ක් සහ ප්‍රංශයෙන් 969 ක් පැමිණ ඇත.