ඩොලර් බිලියනයක ණය ගිවිසුමට ඉන්දීය කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය..
Posted 2,March

By Uditha Navaratne

In Local News

Listen to the Article

No Audio File Selected/Uploaded

 248 views

ඉන්දියාව සමග අත්සන් තැබීමට නියමිත ඩොලර් බිලියනයක ණය ගිවිසුම සඳහා ඉන්දීය කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී ඇතැයි මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා පවසයි. ලේකම්වරයා පවසා සිටියේ , අදාළ ගිවිසුමට නොබෝ දිනකින් අත්සන් තබනු ඇති බව ය.

ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ ඉල්ලීමකට අනුව මෙම ණය මුදල ලැබීමට නියමිතයි.

ආහාර සහ ඖෂධ ආනයනය කිරීම සඳහා ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියනයක ණය ලබා දීමට අපේක්ෂා කරයි.