කොටස් වෙළඳපල ලබන සතියේ තාවකාලිකව වසා දමයි
Posted 16,April

By Uditha Navaratne

In Local News

Listen to the Article

No Audio File Selected/Uploaded

 222 views

ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභාව විසින් මෙම මස 18 වනදා සිට දින 5ක් තාවකාලිකව කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල තාවකාලිකව වසා දැමීමට නියම කර තිබේ.

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය විසින් අප්‍රේල් 15 වන දින රටේ වර්තමාන තත්ත්වය සඳහන් කරමින් කොටස් වෙළඳපොල තාවකාලිකව වසා දැමීමට ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභාවෙන් ඉල්ලීමක් සිදු කර ඇත.

සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාවේ අධ්යක්ෂකවරයාට අනුව කොළඹ කොටස් තැරැව්කරුවන්ගේ සංගමය ඇතුළු සුරැකුම්පත් වෙළඳපොළේ තවත් බොහෝ පාර්ශවකරුවන් වෙළඳපොළ තාවකාලිකව වසා දැමීමට ඉල්ලීම් කර තිබේ.

මෙහිදී සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව විසින් රටේ වර්තමාන තත්වය ඇගයීමට ලක් කර මෙම තීරණයට එළඹ ඇත.

ඒ අනුව 2021 අංක 19 දරන සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභා පනතේ 30 වන වගන්තියේ අඩංගු විධිවිධාන අනුව කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල අප්‍රේල් 18 සිට ව්‍යාපාරික දින 5ක් තාවකාලිකව වසා දැමීමට ලේකම්වරයා විසින් තීරණය කර තිබේ.