කොටස් වෙළඳපල දිගුකාලීන වසා දැමීමට එරෙහිව 84%ක්; CFA සමීක්ෂණයකින් හෙලි වේ... 
Posted 23,April

By Uditha Navaratne

In Local News

Listen to the Article

No Audio File Selected/Uploaded

 265 views

වරලත් මූල්‍ය විශ්ලේෂකයන්ගේ සංගමය (CFA) විසින් සිදු කරන ලද මෑත සමීක්ෂණයකින් හෙළි වූයේ එහි සාමාජිකයින්ගෙන් 84% ක් කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල (CSE) දිගුකාලීනව වසා දැමීමට විරුද්ධ බවයි. අප්‍රේල් 18 වන දින සිට අමතර දින පහක් සඳහා වෙළඳාම නතර කිරීමට CSE ගත් තීරණයට අනුව මෙම සමීක්ෂණය සිදු කරන ලදී. සිංහල සහ දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද සඳහා CSE වසා දැමීම සමඟ ඒකාබද්ධව, මෙය ව්‍යාපාරික දින 8 ක සම්පූර්ණ වෙළඳපල වසා දැමීමකට එක් කරයි. අප්‍රේල් 18 සඳුදා විද්‍යුත් තැපැල් ඡන්ද විමසීමක් ආකාරයෙන් CFA විසින් එහි සාමාජිකයින් අතර සිදු කරන ලද සමීක්ෂණයෙන් හෙළි වූයේ ප්‍රතිචාර දැක්වූවන්ගෙන් 84.21% CSE හි වෙළඳාම නැවැත්වීමට ගත් තීරණයට විරුද්ධ වූ අතර ප්‍රතිචාර දැක්වූවන්ගෙන් 9.74% ක් වෙළෙඳපොළ වසා දැමීම යෝග්‍ය බවයි. ප්‍රතිචාර දැක්වූවන්ගෙන් 6.32% ක් ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගය ගැන අවිනිශ්චිත විය. මෙම සමීක්ෂණය CFA හි වත්මන් ක්‍රියාකාරී සාමාජික පදනම වන 240 සාමාජිකයින් වෙත යොමු කරන ලදී.